Projekty

Wykonujemy projekty instalacji ochrony katodowej od najprostszych (np. ochrona katodowa zbiornika LPG za pomocą anod galwanicznych) poprzez średnio skomplikowane (np. ochrona katodowa obiektów liniowych), po najbardziej wymagające (np. ochrona katodowa konstrukcji złożonych - baz paliw, tłoczni gazu itp.). Przygotowujemy zarówno kompletne dokumentacje projektowe wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, jak i "wsady" branżowe do całościowej dokumentacji obiektu.

Dokumentacje projektowe przygotowujemy przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów, norm i standardów. Przy doborze rozwiązań projektowych uwzględniamy ponadto aspekty ekonomiczne realizacji danego projektu. Bardzo duży nacisk kładziemy na terminowość wykonywanych przez nas prac, ponieważ wiemy jak istotne jest to z punktu widzenia realizacji przedsięwzięć przez naszych Klientów.


Pomiary

Wykonujemy wszelkiego rodzaju pomiary na obiektach chronionych i niechronionych katodowo, w tym:

 • Pomiary skuteczności działania ochrony katodowej
  Celem pomiarów jest ocena parametrów pracy instalacji i kinetyki procesów korozyjnych w odniesieniu do obowiązujących norm i standardów. W zależności od rodzaju konstrukcji i typu instalacji ochrony katodowej wykonuje się najczęściej pomiary potencjału oraz pomiary z wykorzystaniem elektrod symulujących i/lub czujników korozymetrycznych. 
 • Lokalizacja defektów powłoki izolacyjnej metodą DCVG
  Metoda DCVG (ang. Direct Current Voltage Gradient) bazuje na pomiarze gradientu potencjału na powierzchni ziemi, który powstaje w wyniku przepływu prądu przez defekt w powłoce izolacyjnej. Najczęściej stosuje się ją do lokalizacji uszkodzeń na obiektach liniowych, tj. rurociągach, ale może być także z powodzeniem zastosowana np. do lokalizacji doziemień konstrukcji. 
 • Pomiary potencjału na obiektach liniowych metodą CIPS
  Metoda CIPS (ang. Close Interval Potential Survey) pozwala na stworzenie profilu potencjałowego konstrukcji, najczęściej rurociągu. Może być stosowana zarówno na obiektach bez ochrony katodowej (pomiary potencjału naturalnego) jak i na obiektach z ochroną katodową (ocena skuteczności działania ochrony katodowej w defektach powłoki izolacyjnej). 
 • Pomiary intensywne zgodnie z normą PN-EN 13509
  W metodzie pomiarów intensywnych mierzy się jednocześnie potencjał konstrukcji oraz jeden lub dwa gradienty boczne (przy zastosowaniu dwóch lub trzech elektrod pomiarowych). Metoda ta pozwala na wyznaczenie potencjału bez spadku napięcia IR w obecności prądów wyrównawczych i prądów makroogniw pochodzących od odległych obcych elektrod oraz w obecności prądów z odległych obcych źródeł, zmieniających się i nie zmieniających się w czasie. 
 • Ocena oddziaływania prądów błądzących
  Prądy błądzące można podzielić na statyczne i dynamiczne. Źródłem statycznych prądów błądzących są najczęściej obce instalacje ochrony katodowej, natomiast źródłem dynamicznych prądów błądzących jest najczęściej zelektryfikowana trakcja kolejowa lub tramwajowa. Przy ocenie oddziaływania prądów błądzących wykonuje się szereg pomiarów, w tym: pomiary CIPS, pomiary gradientów potencjału, pomiary korelacyjne i pomiary z wykorzystaniem elektrod symulujących i/lub czujników korozymetrycznych. 
 • Ocena odziaływania prądów przemiennych
  Zagadnienie to dotyczy w szczególności rurociągów krzyżujących się lub przebiegających w bliskiej odległości od elektroenergetycznych linii przesyłowych wysokiego oraz średniego napięcia. W wyniku przepływu prądu w linii powstaje pole elektromagnetyczne, które z kolei powoduje indukowanie siły elektromotorycznej w pobliskim rurociągu. Napięcie przemienne pomiędzy rurociągiem a ziemią stanowi realne zagrożenie nie tylko korozyjne, ale także z punktu widzenia bezpieczeństwa eksploatacji. W ocenie oddziaływania prądów przemiennych wykorzystuje się pomiary, obliczenia oraz symulację.


Serwis

Norma PN-EN 12954 "Ochrona katodowa konstrukcji metalowych w gruntach lub w wodach. Zasady ogólne i zastosowania dotyczące rurociągów" określa następujące interwały badań funkcjonalnych instalacji ochrony katodowej:

Badanie
Częstość
Układy anod galwanicznychCo rok lub częściej, o ile wymagają tego warunki pracy
Urządzenia z zewnętrznym źródłem prąduCo 3 miesiące lub częściej, o ile wymagają tego warunki pracy
Urządzenia drenażoweCo miesiąc lub częściej, o ile prądy błądzące są duże
Połączenia z obcymi konstrukcjamiCo rok lub częściej, o ile wymagają tego warunki pracy
Odgraniczniki prądu stałego i układy uziemiająceCo rok lub częściej, o ile wymagają tego warunki pracy
Układy bezpieczeństwa i urządzenia zabezpieczająceCo rok lub częściej, o ile wymagają tego warunki pracy
Stacje pomiaroweCo rok wybrane i co 3 lata wszystkie

Świadczymy usługi serwisu instalacji ochrony katodowej obejmujące zarówno wyżej wymienione badania jak i bieżące utrzymanie instalacji, konserwację i naprawy. 

Konsulting

Zapraszamy do współpracy przy realizacji różnego rodzaju projektów z dziedziny ochrony katodowej. Chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem kierując się zasadą obopólnych korzyści. Jesteśmy elastyczni co do zakresu i formy współpracy. Przykładowe usługi świadczone w tym zakresie obejmują:

 • Nadzór nad montażem i uruchomieniem instalacji ochrony katodowej
 • Doradztwo przy projektowaniu konstrukcji pod kątem zastosowania ochrony katodowej
 • Prace badawczo-rozwojowe (opracowywanie nowych rozwiązań technicznych i wdrażanie produktów)
 • Szkolenie personelu pod kątem eksploatacji instalacji ochrony katodowej
 • Opracowywanie analiz i ekspertyz